Johdanto

Suomen Fysioterapeutit ry (SF), ammattikorkeakoulut ja Jyväskylän yliopiston (JY) terveystieteiden laitoksen fysioterapian tiedeala käynnistivät ydinosaamiseen liittyvän hankkeen vuonna 2013. Vuosille 2013-2016 sijoittuvan hankkeen tavoitteena oli kuvata fysioterapeuttien ydinosaamista, edesauttaa fysioterapiakoulutuksen kehittämistä ja auttaa hahmottamaan tulevaisuuden kehittymistarpeita. Raportti pyrkii selkiyttämään ammatissa toimiville fysioterapeuteille ja yhteistyökumppaneille fysioterapeutin ammatin ydinosaamista.

Julkaisun lähtökohtana on Jyväskylän yliopiston terveystieteiden laitoksella tehty fysioterapeuttien ydinosaaminen -tutkimus. Valikoidulle asiantuntijaryhmälle tehtiin kyselytutkimus (n=1909, vastausprosentti 37 %) ja ryhmähaastattelu (n=83) sekä sen jälkeen kaksi Delphi-asiantuntijakierrosta (n=47 ja 50). Tutkimustuloksia on esitetty Fysioterapeutin ammatillisen osaamisen -luvussa kuviossa 6 ja raportin eri luvuissa olevissa tiivistyksissä.

Fysioterapian ydinosaamiskuvauksia on aiemmin tehty useissa maissa: Isossa-Britanniassa, Kanadassa, Uudessa Seelannissa, Australiassa, Hollannissa ja uusimpana vuonna 2016 Itävallassa. Niitä on tarkasteltu ja hyödynnetty raporttia laadittaessa. Lisäksi käytössä on ollut ENPHEn (European Network of Physiotherapy Education) ja WCPTn (World Confederation of Physical Therapy) tuottamia materiaaleja.

Raportin keskeinen tarkastelukohde on osaaminen. Se voidaan määrittää urakehityksestä, pätevyydestä, asiantuntijuuden kumuloitumisesta ja ihmisen resursseista käsin. Tässä raportissa osaamisella eli kompetenssilla tarkoitetaan fysioterapeutin ja yhteisön ammatillista osaamista. Teoreettinen ja käytännöllinen osaaminen sulautuvat toisiinsa fysioterapeutin toiminnassa. Ammatillista osaamista monipuolistavat erilaiset henkilökohtaiset kyvyt ja valmiudet mukaan lukien arvot sekä asenteet. Osaamisen kehittyminen pohjautuu koulutusaikaa edeltävään osaamiseen ja se kehittyy ammattiin valmistumisen jälkeen työelämän, erilaisten koulutusten ja arkioppimisen avulla.

Tässä ydinosaamisraportissa käytetään käsitettä asiakas, jolla tarkoitetaan potilaita, kuntoutujia ja yhteisöjä. Asiakkaalla tarkoitetaan ihmistä, vaikka fysioterapiaa hyödynnetään myös eläinten hoidossa. Raportissa tarkastellaan fysioterapian kehittymistä tieteenalaksi ja määritellään käsite fysioterapia sekä kuvataan fysioterapiaa osana kuntoutusta. Raportissa kuvataan fysioterapeuttikoulutusta, fysioterapeuttia ammattihenkilönä sekä keskeisimpänä osuutena eritellysti fysioterapeutin ammatillista osaamista. Raportti etenee teknologisen kehityksen merkitykseen fysioterapeutin työssä, viittauksiin fysioterapeutin eettiseen osaamiseen ja yhteiskuntaosaamiseen. Raportti päättyy pohdintaan tulevaisuuden näkymistä.