Fysioterapeutin ammatillinen osaaminen

Fysioterapeuttien ammatillista osaamista on syytä tarkastella tietämisen ja tekemisen, mutta myös ammatti-identiteetin kehittymisen näkökulmasta. Fysioterapeuttikoulutuksessa tietäminen liittyy siihen, miten opiskelija ymmärtää, analysoi ja soveltaa sitä tietoa, joka on keskeistä ihmisen terveyden, liikkumisen ja toimintakyvyn ymmärtämisessä. Fysioterapeutin ammatillinen toiminta, taidot, pohjautuvat vahvaan tietoperustaan ja tiedon soveltamiseen. Fysioterapeutin ammatillisen osaamisen osa-alueet on kuvattu kuviossa 6.

Fysioterapeutin ammatti-identiteetin rakentuminen sisältää itseluottamuksen, itsesäätelyn ja reflektiivisyyden kehittymistä. Tämä tarkoittaa fysioterapeuteilla mm. kehotietoisuuden kehittymistä ja ryhmässä toimimisen taitoa.  Oman osaamisen ja omien rajojen tunnistaminen, yhteistyötaidot sekä jatkuvan ammatillisen kehittymisen valmiudet (CPD, continuous professional development) kuuluvat myös ammatti-identiteetin kehittymiseen. 

Kuvio 6. Fysioterapeutin ydinosaaminen kuvattuna keskiympyrässä. Sisäkehällä fysioterapian omat ydinosaamisalueet. Ulkokehällä ydinosaamisalueet, joita tehdään yhteistyössä muiden ammattiryhmien kanssa. Ympärillä olevat pienemmät ympyrät kuvaavat sosiaali- ja terveydenhuollon eri ammattilaisten yhteisiä osaamisalueita. Kaikki osaamisalueet ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään.


Seuraavissa luvuissa on kuvattu tarkemmin fysioterapeutin ydinosaamisalueet (kuvio 6.) ja niiden sisältö sekä miten asiat ovat nousseet esille Jyväskylän Yliopiston tekemässä fysioterapeuttien ydinosaaminen -tutkimuksessa.