Eettinen osaaminen

Ammattietiikka perustuu ammatilliseen tietoon ja osaamiseen sekä arvojen että elämänkokemuksen sisäistämiseen.  Ammattietiikka tukee fysioterapeuttia eettisissä pohdinnoissa, päätöksenteossa ja oman toiminnan seurausten kriittisessä arvioinnissa. Eettistä pohdintaa vaativien tilanteiden tunnistaminen on keskeistä jokaisen fysioterapeutin työssä.

Suomen Fysioterapeuttien laatimat ”Eettiset ohjeet” perustuvat fysioterapeuttien maailmanjärjestön WCPT:n eettisiin ohjeisiin. Niiden tarkoituksena on auttaa fysioterapeuttia kohtaamaan jokainen ihminen tasavertaisesti, tekemään eettisesti perusteltuja valintoja, ohjaamaan ja arvioimaan omaa ja toisten toimintaa sekä perustelemaan toimintansa. Fysioterapeutti tuntee terveydenhuollon yhteisen arvopohjan ja yhteiset tavoitteet sekä periaatteet. Hän tukee asiakasta erilaisissa elämäntilanteissa auttaen löytämään voimavarat ja parantamaan elämänlaatua. Fysioterapeutti toimii yhdessä asiakkaan ja muiden asianosaisten kanssa tukien näiden osallistumista asiakkaan kuntoutumiseen.


Suomen Fysioterapeuttien Eettisissä ohjeissa (https://www.suomenfysioterapeutit.fi/index.php/eettiset-ohjeet) tarkastellaan yksityiskohtaisemmin seuraavia asiakokonaisuuksia:

  • Fysioterapeutti ja asiakas
  • Säädösten noudattaminen
  • Fysioterapeutin asiantuntijuus
  • Fysioterapeutin ammatillisuus
  • Toiminnan laatu
  • Talous ja yhteiskunta
  • Fysioterapiasta tiedottaminen

Fysioterapian suunnittelun lähtökohtana ovat potilaan/asiakkaan tavoitteet (95%).
Fysioterapiassa neuvotellaan potilaan/asiakkaan kanssa hänelle sopivista fysioterapiamenetelmistä (92%).
Fysioterapiaa toteutetaan yhteistyössä potilaan/asiakkaan lähiyhteisön kanssa (83%).
Terveyspoliittisilla päätöksillä on vaikutusta fysioterapeuttien työhön (98%) ja perhelähtöisyys on fysioterapian arkea (em 44%, sm 44%).

Jyväskylän Yliopiston tekemässä fysioterapeuttien ydinosaaminen -tutkimuksessa  eettistä osaamista koskevat tulokset