Yhteiskuntaosaaminen

Fysioterapeutin yhteiskunnallisen vaikuttamisen osaaminen tulee näkyä yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumisena, yhteiskunnallisten muutosten seuraamisena ja niihin reagoimisena. Fysioterapeutti seuraa työelämän ja toimintaympäristön yleisiä suuria kehityssuuntia, kuten talouden globalisoituminen, teknologian lisääntyminen ja digitalisoituminen. Fysioterapeuteilta odotetaan perustaitoja ymmärtää sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintarakenteita ja niihin kohdistuvaa päätöksentekoa sekä palveluiden järjestämiseen kohdistuvia uudistusvaatimuksia. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen osaaminen näkyy fysioterapeutin yhteiskuntatietoisuudesta ja terveyspolitiikan hallinnasta.

Fysioterapeutti tuntee oman alansa asiantuntijana kansallisia ja kansainvälisiä muutossuuntia, jotka vaikuttavat yhteiskuntaan. Tällaisia ilmiöitä ovat väestörakenteen kehitys, väestön ikääntyminen, monikulttuurisuus sekä talouspoliittinen tilanne. Myös ympäristöosaamiseen ja työnteon ekologisiin sekä eettisiin vaikutuksiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Samoin työ- ja toimintaympäristöjen muutokset sekä työn tietoteknistyminen muokkaavat työelämää.

Fysioterapiaa tulee tarkastella yksilön, palvelujärjestelmän ja yhteiskunnan näkökulmista. Fysioterapian ydinosaamisen alueet on kuvattuna suhteessa yhteisöön ja yhteiskuntaan (kuvio 7). Fysioterapeutin johtamisosaaminen edellyttää johtamistaitoja monella eri tasolla. Vaikuttavalla tasolla toimintaan edellytetään poliittisen, alueellisen tai kansallisen päätöksenteon tuntemusta. Fysioterapeutti voi toimia organisaatioiden lähi-, keski- tai ylimmällä tasolla. Johtamisosaaminen sisältää organisointitaitoja, ongelmanratkaisutaitoja sekä arviointi- ja johtopäätöksentekotaitoja ja muutoskykyisyyttä. Fysioterapeutti on innovatiivinen, visiointikykyinen ja kriittinen tiedon hallitsija.

Fysioterapeutin oman alansa talousosaaminen näkyy markkinatuntemuksena, kustannus- ja tuloksellisuustietoisuutena sekä liiketoimintaprosessien tuntemisena. Fysioterapiapalveluiden tulee olla laadukkaita ja asiakkaalle merkityksellisiä sekä vaikuttavia ja ne tulee tuottaa kustannustehokkaasti. Fysioterapeutilta vaaditaan jatkuvaa osaamisen ylläpitämistä ja uudistumista sekä yrittäjyyttä että oman osaamisen markkinointia. Fysioterapeutin kehittämisosaaminen edellyttää muun muassa tutkimuksentekotaitoja sekä tieteellisen tiedon soveltamisen ja projektimaisen työskentelyn taitoja. Kehittämistyössä vaaditaan kriittistä ajattelutaitoa ja tutkivaa asennoitumista.Kuvio 7.   Fysioterapian ydinosaamisen alueet kuvattuna suhteessa yhteisöön ja yhteiskuntaan