Fysioterapeuttikoulutus

Fysioterapeuttikoulutus toteutuu ammattikorkeakouluissa 210 opintopisteen laajuisena. Tutkintoon sisältyy yleistä osaamista, kuntoutuksen yhteistä osaamista ja fysioterapian ammatillista osaamista. Koulutus sisältää tällä hetkellä EU:n yleisdirektiivin vaatimuksesta vähintään 75 opintopisteen laajuudelta ammattitaitoa edistävää harjoittelua.

Fysioterapeuttitutkinnon jälkeen fysioterapeutti voi hakeutua erilaisiin täydennyskoulutuksiin, erikoistumiskoulutuksiin tai maisteriopintoihin ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Lisäksi fysioterapeuteilla on mahdollisuus opettajakoulutukseen ja tohtoriopintoihin, jossa fysioterapia on pääaineena (kuvio 5).


Erko =erikoistumisopinnot
YAMK=ylempi ammattikorkeakoulututkinto
M.Sc= Master of Sciences

Kuvio 5. Fysioterapeutin ammatillisen osaamisen rakentuminen


Opetusministeriö on julkaissut vuonna 2009 raportin ”Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys". Se pohjautuu eurooppalaisen tutkintojen viitekehykseen (EQF). Fysioterapeutin tutkinto sijoittuu kahdeksantasoisessa viitekehyksessä tasolle 6. Sen mukaan fysioterapeutti:

  • Hallitsee laaja-alaiset ja edistyneet oman alansa tiedot, joihin liittyy teorioiden, keskeisten käsitteiden, menetelmien ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen ja arvioiminen.
  • Ymmärtää ammatillisten tehtäväalueiden ja/tai tieteenalojen kattavuuden ja rajat.
  • Hallitsee edistyneet taidot, jotka osoittavat asioiden hallintaa, kykyä soveltaa ja kykyä luoviin ratkaisuihin, joita vaaditaan erikoistuneella ammatti-, tieteen- tai taiteenalalla monimutkaisten tai ennakoimattomien ongelmien ratkaisemiseksi.
  • Kykenee johtamaan monimutkaisia ammatillisia toimia tai hankkeita tai kykenee työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä.
  • Kykenee päätöksentekoon ennakoimattomissa toimintaympäristöissä.
  • Omaa perusedellytykset toimia alan itsenäisenä yrittäjänä.
  • Kykenee vastaamaan oman osaamisensa arvioinnin ja kehittämisen lisäksi yksittäisten henkilöiden ja ryhmien kehityksestä.
  • Omaa valmiudet jatkuvaan oppimiseen.
  • Osaa viestiä riittävästi suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle.
  • Kykenee itsenäiseen kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä.


ENPHE julkaisi vuonna 2012 raportin European Qualification Framework for Life Long Learning in Physiotherapy (http://enphe.org/WorkingGroups/FocusGroups(20092012)/EuropeanQualificationsFramework.aspx). Siinä on pyritty kuvaamaan EQF 6-tason osaaminen fysioterapeutin ammatin näkökulmasta (liite 2).