Lähteet

 • Australian Standards for Physiotherapy. 2006. Australian Physiotherapy Council.
 • Broberg, C., Aars, M., Beckmann, K., Vandenberghe, R., Emaus, N., Lehto, P., Lähteenmäki, M-L. & Thys, W. A. 2003. Conceptual framework for Curriculum Design in Physiotherapy Education - an International Perspective. Advances in Physiotherapy. 5 (5) 161-168. 
 • Carr,J. & Shephard, R. 2010. Neurological Rehabilitaiton, Optimizing Motor Performance. 2nd Edition.
 • Chiarello, L. & Effgen, SK. Updated competencies for physical therapists working in early intervention. Pediatric Physical Therapy 2006;18 (2): 148-158. 
 • Cott ym. 1995. https://www.scribd.com/document/107171934/The-Movement-Continuum-Theory-Cott-Finch-Et-Al; https://www.scribd.com/doc/187924969/The-Movement-Continuum-Theory-of-Physical-Therapy-2 
 • Davies C, Spence J, Vandelanotte C ym. Meta-analysis of Internet-delivered intervention to increase physical activity levels. International Journal of Behavioural Nutrition and Physical Activity 2012; 9: 52–104. 
 • Duncan, M., Vandelanotte, C., Kolt, G., Rosenkranz, R., Caperchione, C., George, E., Ding, H., Hooker, C., Karunanithi, M., Maeder, A., Noakes, M., Tague, R., Taylor, P., Viljoen, P. & Mummery, W. 2014. Effectiveness of a web- and mobile phone-based intervention to promote physical activity and healthy eating in middle-aged males: randomized controlled trial of the ManUp study. Journal of medical internet research 2014; 12:16(6). 
 • Essential Competency Profile for Physiotherapists in Canada. 2009. http://www.physiotherapyeducation.ca/Resources/Essential%20Comp%20PT%20Profile%202009.pdf, National Physiotherapy dvisory Group. hakupv 29.5.2016 
 • Framework for 21st Century learning, 2016 Viitattu 22.9.2016 http://www.p21.org/storage/documents/docs/P21_framework_0816.pdf 
 • Fysioterapian rakenteinen kirjaaminen terveydenhuollossa –ammattialisen opas. 2013. Suomen fysioterapeutit ry. 
 • Fysioterapianimikkeistö 2007. Opas sisältöön ja käyttöön, Suomen Kuntaliitto, Suomen fysioterapeutit ry & FYSI ry 
 • Fysioterapiapalveluiden sähköinen dokumentointi. 2012. https://www.suomenfysioterapeutit.fi/index.php/materiaalisalkku/hyvae-fysioterapiakaeytaentoe/dokumentointi/226-fysioterapiapalvelujen-saehkoeinen-dokumentointi-effica/file, hakupv 29.5.2016 
 • Gacovski Z. (Ed.) Mobile Robots - Current Trends. SBN 978-953-307-716-1, 414 pages, Publisher: InTech, Chapters published October 26, 2011 
 • Goto, M., Takedani, H., Haga, N., Kubota, M., Ishiyama, M., Ito, S. & Nitta, O. Self-monitoring has potential for home exercise programmes in patients with haemophilia. Haemophilia 2014; 20: e121-e127.
 • Greene, J., Sacks, R., Piniewski, B., Kil, D. & Hahn, J. The impact of an online social network with wireless monitoring devices on physical activity and weight loss. Journal of primary care & community health 2012; 20 (10): 1-6
 • Hakala, R., Tahvanainen, S. ja Virtanen, K.,(2012), Sosiaali-, terveys- sekä kuntoutus- ja liikunta-alan osaamistarpeiden ennakointi, synteesi 2006-2012 tehdyistä ennakkoselvityksistä
 • Harra T., Holvikivi J., Hyrkkänen U., Immonen M., Kiviaho-Tiippana A., Pikkarainen A., Sallinen M., Sihvonen S. 2016. Kuntoutusalan koulutuksen uudistaminen ammattikorkeakouluissa, digityöskentelyn tulokset. Ladattavissa osoitteesta: http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/113478/Kuntoutusalan+koulutuksen+uudistaminen+ammattikorkeakouluissa.pdf;jsessionid=6199B2339ED03139B8BE7F78FCA1B0F0?sequence=1.
 • Higgs J & Jones M 2008. Clinical reasoning. Teoksessa Higgs J, Jones M ym. Clinical reasoning in the health professions. Butterworth – Heinemann, Oxford, p. 10-18. 3. painos.
 • Hills R. & Kitchen S. Toward a theory of patient satisfaction with physiotherapy: Exploring the concept of satisfaction. Physiotherapy Theory and Practice 2007; 23(5):243-254.
 • Hislop, H. 1975. The Not-So-Impossible Dream. Physical Therapy. http://ptjournal.apta.org/content/ptjournal/suppl/2014/05/19/94.2.174.DC1/Tenth_Mary_McMillan_Lecture.pdf.
 • Häkkinen A, Korniloff K, Aartolahti E, Tarnanen S, Nikander R, Heinonen A. Näyttöön perustuva tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutus. KELA julkaisusarja, Työpapereita 68/2014. Helsinki 2014; http://hdl.handle.net/10138/144093
 • Häkkinen A, Sjögren T, Heinonen A. Terapeuttinen harjoittelu fysioterapiassa. Kuntoutuminen (toim. Autti-Rämö I, Salminen A-L, Rajavaara M, Ylinen A), 2017, 275-280
 • Izawa, K, Watanabe, S., Hiraki, K., Morio, Y., Kasahara, Y, Takeichi, N., Oka, K, Osada, N. & Omiya, K. 2012. Determination of the effectiveness of accelerometer use in the promotion of physical activity in cardiac patients: a randomized controlled trial. Archives of physical medicine and rehabilitation 2013; 93(11):1896-902
 • Jäppinen A-M., Hämäläinen H., Kettunen T. & Piirainen A. Patients ’ conceptions of preoperative physiotherapy education before hip arthroplasty European Journal of Physiotherapy 2015; 17: 148–157.
 • Järvikoski, A. 2013. Monimuotoinen kuntoutus ja sen käsitteet. Sosiaali-ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 43.
 • Karapalo T, Wasenius N, Sjögren T, Pekkonen M, Mälkiä E. Laitoskuntoutuksen, työn ja muun arkielämän fyysisen kuormituksen vertailu. Kuntoutus 2007;3:24–38.
 • Karavirta L, Häkkinen K, Kauhanen A, Arija-Blázquez A, Sillanpää E, Rinkinen N, Häkkinen A. Individual responses to combined endurance and strength training in older adults. Med Sci Sports Exerc. 2011; 43: 484-90.
 • Karinkanta S, Piirtola M, Sievänen H, Uusi-Rasi K, Kannus P. Physical therapy approaches to reduce fall and fracture risk among older adults. Nat Rev Endocrinol. 2010;396-407.
 • Karppi, S-L. 2007. ICF – yhteinen kirjauskäytäntö ja kieli moniammatilliseen työhön. Fysioterapia 3 vol 54, 25-27
 • Katisko, K., Kolkka, M. ja Vuokkila-Oikkonen, P.,(2014), Moniammatillinen ja monialainen osaaminen sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja liikunta-alojen koulutuksessa. OPH Raportit ja selvitykset 2014:2
 • Kauranen, K. 2011. Motoriikan säätely ja motorinen oppiminen. Helsinki: Liikuntatieteellisen seuran julkaisu 167.
 • Kiiski Kataja 2016. Megatrendit 2016. Tulevaisuus tapahtuu nyt. Sitra.
 • Kinser C, Colby L.Therapeutic exercise, Foundations and Techniques, Philadelphia, 5 painos.2007
 • Knaapi-Junnila S., Jäppinen A-M., Välimaa R. & Piirainen A. Kuntoutujat toimijoina-Neljä tarinamallia. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2015;52(1):20-33.
 • Komulainen J, Honkanen M, Malmivaara A, Sipilä R (toim.) Hoitosuositustyöryhmien käsikirja, osa II. Helsinki: suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2012. Saatavissa http://www.terveysportti.fi/dtk/khk/koti Viitattu 25.5.2016
 • Lairio, M., Penttinen, L. & Penttilä, M. 2007. Akateeminen urasuunnittelu ja työelämään siirtyminen. Teoksessa M. Lairio & M. Penttilä, Opiskelijalähtöinen ohjaus yliopistossa. Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylän yliopisto 2007: 69–106.
 • Lammintakanen & Rissanen 2011
 • Lundy-Ekman,L. 2013. Neurowcience, Fundamentals and Rehabiliation. 4th Edition.
 • Löytökorpi K. 2007. Fysioterapeutin ammattitaidon tulevaisuuden haasteet.
 • Marcus, B., Napolitano, B., Kincg, A., Lewis, B., Whiteley, J., Albrecht, A., Parisi, A., Bock, B., Pinto, B., Sciamanna, C., Jakicic, J. & Papandonatos, G. Telephone versus print delivery of an individualized motivationally tailored physical activity intervention: Project STRIDE. Health psychology 2007; 26(4):401-9.
 • Katzmarzyk, P., Champagne, C., Tudor-Locke, C., Broyles, S., Harsha, D., Kennedy, B. & Johnson, W. 2011. A short-term physical activity randomized trial in the lower Mississippi delta. PLoS ONE 2011; 6 (10): e26667
 • Magill,R. & Adersson,D. 2013. Motor Learning ans Control: Consepts and Applications. 10th edition.
 • Middelweerd A, Mollee JS, C van der Wal CN, Brug J & te Velde SJApps to promote physical activity among adults:a review and content analysis. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 2014, 11:97 http://www.ijbnpa.org/content/11/1/97
 • Miettinen, S. (2011) Muutoksen mahdollisuus Suomen kuntoutusjärjestelmässä, Akateeminen väitöskirja Tampereen yliopiston, terveystieteiden yksikkö, Tampere (2011) 
 • Moilanen P. Kannustin, koriste vai kuntoilijan kaveri? – Liikuntateknologia on yhä use-amman arkea. Liikunta & Tiede 2014; 51 (5): 13–17.
 • Monialainen Kuntoutus – Tilannekatsaus, Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015:18, Oivallus Loppuraportti, 2011. Elinkeinoelämän keskusliitto.
 • Ojala T. Shut up, listen and smile – vuorovaikutus on keskeinen osa fysioterapiaa. Fysioterapia-lehti 2016;7: 10–14.
 • Ojala T., Häkkinen A., Karppinen J., Sipila K., Suutama T. & Piirainen A. Chronic pain affects the whole person – a phenomenological study. Disabil Rehabil, 2015a; 37(4): 363–371.
 • Ojala T., Häkkinen A., Karppinen J., Sipila K., Suutama T. & Piirainen A. Revising the negative meaning of chronic pain – A phenomenological study. Chronic Illness 2015b; 11(2): 156–167
 • Paltamaa ym. (toim). Hyvän kuntoutuskäytännön perusta. Käytännön ja tutkimustiedon analyysistä suosituksiin vaikeavammaisten kuntoutuksen kehittämishankkeessa. Toimittaneet Jaana Paltamaa, Maarit Karhula, Tiina Suomela-Markkanen ja Ilona Autti-Rämö. Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2011.
 • Peavy R V. New Visions for Councelling in the 21 th century. Australian Journal of Career Development 2000;10(2):15-20.
 • Peurala SH, Kantanen M, Sjögren, Paltamaa J, Karhula M, HeinonenA. Effectiveness of constraint-induced movement therapy on activity and participation after stroke: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Clinical Rehabilitation 2011;26: 209–223.
 • Peurala SH, Karttunen A, Sjögren T, Paltamaa J, Heinonen A. Evidence for the effectiveness of walking training on walking and self-care after stroke: A Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of Rehabilitation Medicine, 2014;46:387-399.
 • Physiotherapy Competencies for Physiotherapy Practice in New Zeeland. 2009. http://www.physioboard.org.nz/sites/default/files/PHYSIO_Competencies_09_for_web_0.pdf, hakupv 29.5.2016
 • Piirainen A. & Skaniakos T. 2014. Pienryhmäohjaajien vertaisryhmä andragogisessa koulutuksessa. Aikuiskasvatus 2014;2, 107–120.  
 • Piirainen A. Asiakkaan ja asiantuntijan pedagoginen suhde. Fenomenologinen tutkimus fysioterapiatilanteista asiakkaan ja asiantuntijan kokemana. Helsinki: Helsingin yliopistopaino, Kasvatustieteiden tutkimuksia 201, 2006.
 • Policy Statement. 2013.World Confederation of Physical Therapy http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/PS_Description_PT_Sept2011_FORMATTED_edit2013.pdf
 • Research into Clinical Practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins
 • Rintala, A. Hakala S, & Sjögren T.(toim.) Etäteknologian vaikuttavuus liikunnallisessa kuntoutuksessa, järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus ja meta-analyysi (painossa). Kela. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia.
 • Rybski, MF. 2012. Kinesiology for Occupational Therapy. Second Edition.
 • Saltychev M, Sjögren T, Bärlund E, Laimi K, Paltamaa J .Do aerobic exercises really improve aerobic capacity of stroke survivors? A systematic review and meta-analysis. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine 2016.
 • Shumway-Cook, A. & Woollacott, M. 2016 Motor Control, translationg research into Clinical Practice. 4th Edition.
 • Shanahan, M.J. & Porfelli, E. Integrating the life course and life span: formulating research questions with dual points of entry. Journal of Vocational Behavior 2002;60 (2), 310 – 319.
 • Shumway-Cook, A. & Woollacott, M. H. 2007. Motor Control. Translating Sjögren T, Effectiveness of a workplace physical- a cluster randomised controlled exercise intervention on the functioning, work ability, and subjective well-being of office workers cross-over trial with a one-year follow-up in the workplace. Academic dissertation. Jyväskylä University Printing House, Jyväskylä 2006.
 • Sjögren T, Nissinen K, Järvenpää S, Ojanen M, Vanharanta H ja Mälkiä E. Effects of Workplace Physical Exercise Intervention on the Physical Perceived and Measured Physical Functioning among Office Workers - A Cluster Randomized Controlled Cross-Over Design. International Journal of Physical Medicine & Rehabilitation. 2014; 2,1-14.
 • Sjögren T, von Hedenberg L, Parikka E, Valkeinen H, Heikkinen A, Piirainen A: Mitä fysioterapian ydinosaaminen on tutkimustiedon valossa? Fysioterapia 7/2015, 27-32.
 • Sjögren T, von Hedenberg L, Parikka E, Valkeinen H, Heikkinen A , Piirainen A. The core competences of Finnish physiotherapists in the light of research data. Physiotherapy, Volume 102, Supplement 1, November 2016, Pages e28-e29
 • Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020, STM julkaisuja 2010, sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia
 • Fysioterapeutti muuttuvassa maailmassa. 2009. Suomen fysioterapeutit ry.
 • Hyvä fysioterapiakäytäntö, Polven ja lonkan fysioterapia. 2009. Suomen fysioterapeutit ry.
 • Dokumentoinnin TOP 10. 2013. Suomen fysioterapeutit ry.
 • Talvitie, U., Karppi, S-L., Mansikkamäki, T. 1999. Fysioterapia. Taylor NF, Dodd KJ, Shields N, Bruder A: Therapeutic exercise in physiotherapy practice is beneficial: a summary of systematic reviews 2002 - 2005.
 • Australian Journal of Physiotherapy 2007: 53:7 - 16. Terveys 2050, 2015. Neljä skenaariota ihmislähtöisestä terveydestä ja valinnanvapaudesta. Demos Helsinki The Australian Standards for Physiotherapy. 2006. https://physiocouncil.com.au/media/1021/the-australian-standards-for-physiotherapy 2006.pdf, hakupv 29.5.2016
 • Thamar, JH. Botell, RE. & Wade, DT. 2009. Writing SMART rehabilitation goals ande achieving goal attainment scaling: a practical guide. Clinical Rehabilitation (23): 352- 361.
 • The Professional Profile of the Physical Therapist. 2006. Royal Dutch Society for Physical Therapy. Thorofare (NJ): SLACK Incorporated.
 • Tieteen, teknologian ja yhteiskunnan näkymät, 2006. Libris Oy.
 • Toimia tietokanta. http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/, hakupv 29.5.2016
 • Tulevaisuuden terveydenhuolto 2020, 2010. Sitra. Helsinki
 • Tynjälä P, Häkkinen P, Hämäläinen, R. TEL@work – Towards integration of theory and practice. Br J Educ Tech 2015;45(6), 990–1000.
 • Tynjälä P, Piirainen A, Kurunsaari M, Merikoski H. Kuntoutujan ja kuntouttajan vuorovaikutuksellinen pedagoginen suhde. Kuntoutuminen (toim. Autti-Rämö I, Salminen A-L, Rajavaara M, Ylinen A), 2017, 268-272.
 • Tynjälä P. Piirainen A. Kurunsaari M. & Merkoski H. 2016.Ohjaus ja neuvonta kuntoutuksessa. Teoksessa: Kuntoutus. Duodecim
 • Wallin M., Talvitie U., Cattan M. & Karppi S-L. Construction of Group Exercise Sessions in Geriatric Inpatient Rehabilitation Health Communication 2008; 23: 245–252.
 • Vasankari T. Teknologia – aktivoi liikkumaan vai jarruttaa paikoilleen? Terveysliikunta uutiset 2014. UKK-instituutti, 2014.
 • Wasenius N, Influence of exercise training on daily physical activity and risk factors for type 2 diabetes. Academic dissertation. Unigrafia, Helsinki 2014.
 • WCPT guideline for the clinical education component of physical therapist professional entry level education. 2011. http://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/Guideline_clinical_education_complete1.pdf, hakupv 29.5.2016
 • Vehmaskoski Kari- Pekkola Toni: "Smart Home: A Learning and Development Environment" in the Handbook of Smart Homes, Health Care and Well-Being , Editors Joost van Hoof (1) George Demiris (2) Eveline J.M. Wouters Online ISBN 978-3-319-01904 
 • Wikström-Grotell, C. Rörelse som värde, mening och känsla: mot en humanvetenskaplig idealmodell för fysioterapi. 2016.